MDS Kancelaria

Gospodarka odpadami

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996, nr 32 poz. 622, z późn. zm.), zmieniła sposób i obowiązki gmin związane z gospodarką odpadami komunalnymi, nakładając na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi oraz powierzając gminom własność powstających na ich terenie odpadów. 

 

Zespół specjalistów ds. gospodarki odpadami MDS Kancelarii wraz z zespołem specjalistów, w tym inżynierów i ekonomistów firmy doradczej REFUNDA zaprasza do współpracy i służy pomocą oraz kompleksowym doradztwem w zakresie wdrażania  systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, w tym m.in.:

Doradztwo i przygotowanie wszystkich niezbędnych uchwał wraz z uzasadnieniem

  • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
  • uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
  • uchwała dotycząca terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji
  • uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych , częstotliwość i sposób świadczenia usług


Doradztwo ekonomiczne, finansowe i prawne dla wdrożenia nowych rozwiązań

  • analiza rynku oraz analiza możliwych metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami dla danej gminy
  • rekomendacja oraz analiza ekonomiczna (oszacowanie kosztów i przychodów)  wraz z prognozą na potrzeby budżetu dla wybranej i rekomendowanej metody ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z propozycjami stawek
  • rekomendacje w zakresie podziału gminy na sektory i w przypadku uzasadnienia takiego podziału, sporządzenie odpowiednich propozycji podziału oraz sektorów
  • przygotowanie, doradztwo  i rekomendacja wybranego sposobu poboru opłaty oraz jej windykacji
  • kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczne i techniczne przy przygotowaniu oraz przeprowadzeniu przetargu na wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne, w tym w szczególności ustalenie modelu rozliczeń oraz zakresu odpowiedzialności takiego podmiotu