MDS Kancelaria

Inwestycje komunalne

Zespół MDS Kancelarii zapewnia pomoc prawną niezbędną przy budowie, przebu­dowie, bądź modernizacji każdego typu infrastruktury, w tym au­tostrad, dróg, obwodnic, stacji oraz linii kolejowych i tramwajo­wych.

Posiadamy szerokie doświadczenie przy obsłudze prawnej in­westycji z zakresu samorządu terytorialnego, w szczególności w inwestycjach z zakresu publicznego transportu zbiorowego, gospodarki odpadami oraz obiektów sportowo - rekraacyjnych.  

MDS Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie procesu budowlanego, redagowania i negocjowania treści umów, nadzoru nad dokumentacją, współpracy przy odbiorze inwestycji, komuni­kacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego, zabezpiecze­nia ryzyk finansowania inwestycji (ubezpieczenie, waloryzacja), zabezpieczenie roszczeń z tytułu realizacji inwestycji, a także za­gadnień umów realizowanych w formule FIDIC.