MDS Kancelaria

Pomoc publiczna

Doradztwo prawne w zakresie pomocy publicznej jest jedną z najistoniejszych praktyk MDS Kancelarii. 

Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszego zespołu radców prawnych, świadczymy wszychstronną i kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców korzystających lub ubiegających się o pomoc publiczną w różnych formach oraz instytucji udzielających pomocy publicznej w następującym zakresie:

1) doradztwa i szkoleń, obejmujących wspólnotowe zasady udzielania pomocy publicznej oraz krajową procedurę postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym w szczególności:
 • ­pomoc publiczna dla sektora publicznego tranasportu zbiorowego (Rozporządzenie 1370/2007), 
 • pomoc publiczna dla przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym
 • stosowanie zasady de minimis,
 • ­ pomocy na ratowanie i restrukturyzację,
 • stosowanie zasad określonych w orzeczeniu ETS w sprawie Altmark Trans,
 • ­ zasady obliczania wielkości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach,

2) doradztwa przy opracowywaniu i udzielaniu pomocy na podstawie indywidualnych aktów administracyjnych i umów cywilnoprawnych;

3) kompleksowej obsługi podmiotów ubiegających się o pomoc publiczną, w tym m.in.:

 • doradztwo przy tworzeniu projektów i doborze najkorzystniejszej możliwości otrzymania wsparcia,- składanie wniosków o pomoc publiczną do instytucji udzielających wsparcia,
 • dokonywanie oceny sytuacji przedsiębiorcy w świetle wspólnotowej definicji przedsiębiorstwa zagrożonego
 • tworzenia planów restrukturyzacji przedsiębiorstw, zgodnych z zasadami pomocy publicznej,
 • doradztwo w postępowaniu skargowym przed Komisją Europejską (składanie skargi, doradztwo w ramach formalnej procedury dochodzenia) dal przedsiębiorcy – konkurenta beneficjenta bezprawnej pomocy publicznej oraz w postępowaniach przed sądami krajowymi,
 • doradztwo przy postępowaniach notyfikacyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską,
 • audyt projektów inwestycyjnych podmiotów zarządzających infrastrukturą transportową (porty lotnicze, porty morskie, miejskie przedsiębiorstwa transportowe) w kontekście dopuszczalności ich dofinansowania środkami publicznymi oraz przedstawienie rekomendacji wariantów postępowania,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców.